TSMT je terapia založená na senzomotorickom teste, pomocou ktorej zistíme, či za príznakmi stojí nezrelosť nervovej sústavy alebo sú psychického pôvodu. Pomocou testu sa dá v percentách vyčísliť a tak presne zistiť zrelosť jednotlivých oblastí (nervového systému, oblasť motoriky, vnímanie telesnej schémy, taktilnej oblasti, vnímanie rytmu, rovnováhy, atď.) vďaka čomu vieme presne nastaviť stimulačnú senzomotorickú terapiu.
Terapiu používame najmä u detí s oneskoreným vývinom reči a/alebo motoriky, u detí s poruchami autistického spektra, s poruchami správania, a u detí s ADHD.