Podľa Delacatoa je vývin motoriky úzko spätý so zrením nervovej sústavy. Keď je vývin motoriky narušený alebo sa jednotlivé pohybové zručnosti “nenacvičia“ dostatočne, súvisiace senzorické a riadiace centrá sa nevyvíjajú adekvátne. Nedostatočné fungovanie niektorých oblastí mozgu vedie k ťažkostiam v učení, alebo k problémom a poruchám správania, nakoľko pohyb je kľúčovým faktorom pre správne fungovanie nervových dráh a vývin mozgových oblastí. Metóda vypracovaná Delacatoom a jeho tímom umožňuje deťom, aby na  úrovni pohybovej aktivity znova zažili predchádzajúce obdobia svojho života.