Hlavným cieľom psychologickej starostlivosti je zabezpečenie zdravého duševného vývinu dieťaťa a efektívna podpora rozvoja nadaných detí. V rámci psychologickej starostlivosti poskytujeme pomoc pri problémoch so socializáciou. V dnešnej uponáhľanej dobe sa u viacerých detí môžu objaviť príznaky úzkosti,a nízkej sebadôvery. Pre detí je zlosť/hnev neznámym pocitom, a môžu sa cítiť voči týmto pocitom bezmocne a nevedia sa s nimi vyrovnať alebo reagovať na ne. Počas psychologickej starostlivosti zmapujeme východiskový bod týchto pre deti neznámych pocitov, pričom rozvíjame aj emocionálnu inteligenciu.  Usilujeme sa o to, aby si dieťa osvojilo túto metódu a aby sa ju naučilo aplikovať v každodenných situáciách.