Terapie zrkadlovej tabule

Terapie zrkadlovej tabule - popis


INPP

INPP popis


Konduktívna pedagogika založená na Petőovej metóde

Je to komplexná pedagogická metóda vypracovaná Andrásom Petőm, ktorá slúži predovšetkým na rozvíjanie osôb s poškodením centrálnej nervovej sústavy. Naučíme základné pohyby a pohyby zamerané na zmenu polohy a priestorovú orientáciu, manipulačné zručnosti a činnosti, ktoré sú z hľadiska sebestačnosti a celistvosti života nevyhnutné. Počas poskytovania starostlivosti poskytneme aj vzor pre každodenné rozvíjanie v domácom prostredí. 


Plánovaný senzomotorický tréning (TSMT I.)

TSMT je terapia založená na senzomotorickom teste, pomocou ktorej zistíme, či za príznakmi stojí nezrelosť nervovej sústavy alebo sú psychického pôvodu. Pomocou testu sa dá v percentách vyčísliť a tak presne zistiť zrelosť jednotlivých oblastí (nervového systému, oblasť motoriky, vnímanie telesnej schémy, taktilnej oblasti, vnímanie rytmu, rovnováhy, atď.) vďaka čomu vieme presne nastaviť stimulačnú senzomotorickú terapiu.
Terapiu používame najmä u detí s oneskoreným vývinom reči a/alebo motoriky, u detí s poruchami autistického spektra, s poruchami správania, a u detí s ADHD.


Delacatoova metóda (Kulcsárovej pohybová terapia)

Podľa Delacatoa je vývin motoriky úzko spätý so zrením nervovej sústavy. Keď je vývin motoriky narušený alebo sa jednotlivé pohybové zručnosti “nenacvičia“ dostatočne, súvisiace senzorické a riadiace centrá sa nevyvíjajú adekvátne. Nedostatočné fungovanie niektorých oblastí mozgu vedie k ťažkostiam v učení, alebo k problémom a poruchám správania, nakoľko pohyb je kľúčovým faktorom pre správne fungovanie nervových dráh a vývin mozgových oblastí. Metóda vypracovaná Delacatoom a jeho tímom umožňuje deťom, aby na  úrovni pohybovej aktivity znova zažili predchádzajúce obdobia svojho života. 


Liečebno – špecialnopedagogická rozvojová činnosť

Rozvíjanie dieťaťa v predškolskom veku je mimoriadne dôležité, pretože z hľadiska vývoja reči, je vek od 3 do 6 rokov, najsenzitívnejším obdobím. V tomto veku sa najintenzívnejšie rozvíja reč dieťaťa, pričom je zjavný aj jeho rázny vývoj v mentálnej a psychickej rovine. Popri špeciálnopedagogickej a liečebnopedagogickej pomoci sa snažíme aj o podporu integrácie dieťaťa do kolektívu, ako aj o konzultáciu s rodičmi na témy viažuce sa k rozvoju dieťaťa.
Deti v školskom veku (6 – 18 rokov)
Podmienkou nadobudnutia stále väčšieho množstva vedomostí v školskom veku je schopnosť tvorenia pojmov.
Kľúčovou súčasťou rozvoja je predchádzanie vzniku porúch učenia, pozornosti a správania, ako aj včasné rozoznanie a riešenie vzniknutých problémov.
Kladieme veľký dôraz na:
- rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, rovnováha)
- rozvoj poznávacích funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, učenie, funkcie myslenia),
- rozvoj reči (fonematické uvedomovanie, porozumenie reči, používanie reči),
- výchovu k samostatnosti, rozvoj sociálnych schopností,
- prevenciu a terapiu porúch učenia, správania a pozornosti.


Konzultácia s rodičmi

Služby v oblasti výchovného poradenstva využívajú rodičia v prípade, že u svojho dieťaťa zistia nejakú odchýľku vo vývine (emočnú, či odchýľku v správaní, v učení, v motorickom vývine...). V takýchto prípadoch majú rodičia možnosť na jednorazové alebo opakujúce sa konzultácie s odborníkom, počas ktorých problém dôkladne analyzujú. Odborník získa komplexný náhľad do života dieťaťa, do jeho rodinného zázemia a správania. Odborník a rodič spoločne určia cieľ rozvojovej činnosti, následne je rodič oboznámený s priebehom rozvojových aktivít. 


Psychologická starostlivosť

Hlavným cieľom psychologickej starostlivosti je zabezpečenie zdravého duševného vývinu dieťaťa a efektívna podpora rozvoja nadaných detí. V rámci psychologickej starostlivosti poskytujeme pomoc pri problémoch so socializáciou. V dnešnej uponáhľanej dobe sa u viacerých detí môžu objaviť príznaky úzkosti,a nízkej sebadôvery. Pre detí je zlosť/hnev neznámym pocitom, a môžu sa cítiť voči týmto pocitom bezmocne a nevedia sa s nimi vyrovnať alebo reagovať na ne. Počas psychologickej starostlivosti zmapujeme východiskový bod týchto pre deti neznámych pocitov, pričom rozvíjame aj emocionálnu inteligenciu.  Usilujeme sa o to, aby si dieťa osvojilo túto metódu a aby sa ju naučilo aplikovať v každodenných situáciách.


Pomoc/Služby pre rodičov

Každého rodiča a každú rodinu zasiahne, ak ich dieťa bojuje s ťažkosťami, alebo s nejakou poruchou.
V rámci pomoci pre rodičov vysvetlia naši odborníci dôvody a priebeh danej poruchy, objasnia možnosti rozvojových činností alebo terapie, aj predpokladaný výhľad do budúcna. Pre rodiča je dieťa najväčším pokladom, preto občas aj rodič potrebuje pomocnú ruku, ktorá ho podporí a ktorá mu pomôže prekonať ťažké obdobia. Naši odborníci poskytujú pomoc deťom a celej rodine v prekonaní ťažkých životných situácií.
Hľadáte odpoveď na Vaše otázky?
- odpovedať na otázky vyplývajúce zo starostlivosti o dieťa a jeho výchovy, ( spánok, výživa,       udržiavanie čistoty, poruchy správania,
- podpora rodičov a rodín detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (posilnenie vzťahu     rodič - dieťa, manželských a súrodeneckých vzťahov)
- spracovanie ťažkých životných situácií (aplikácia stratégií zvládania)
- zvýšenie sebavedomia rodičov
- výučba sebapresadzovania a techník riadenia konfliktov


EEG biofeedback / neurofeedback

Meranie mozgových vĺn pomocou EEG biofeedbacku (neurofeedbacku)

 

EEG biofeedback/neurofeedback je metóda, ktorá ukáže, na ktorých oblastiach mozgu sa vyskytujú funkcionálne odchýlky. Meranie trvá 30-45 minút. Na prvom sedení ako prvé zmeriame mozgové vlny rôznej frekvencie, pomocou elektród umiestnených na pokožke hlavy.

 

EEG biofeedback (neurofeedback) tréning

 

Neurofeedback, inými slovami EEG biofeedback dáva spätnú väzbu o aktuálnej aktivite nášho mozgu. Pomocou tréningu sa môžeme naučiť lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu a tým optimalizovať jeho výkonnosť. Túto metódu používame v prípadoch, keď psychologický alebo neurologický problém spôsobuje funkčné odchýlky v mozgových vlnách.

 

Počas sedení umiestnime na príslušné body hlavy elektródy zaznamenávajúce signály EEG, ktoré spracováva počítač. Počas tréningu trénujúca osoba pozerá film alebo animáciu na monitore, prípadne počúva hudbu so zatvorenými očami.  

 

Počítač dáva vizuálny alebo zvukový signál podľa aktuálneho výkonu, na základe čoho sme schopní ovplyvniť a zmeniť svoje mozgové vlny.

 

Na „správne“ mozgové vlny prichádza pozitívna spätná väzba (hudba, odmeny, zvuk) a na „nesprávne“ vlny upozornenie (zastavenie animácie, varovný tón).  

 

Čiže film alebo animácia beží len dovtedy, kým sa trénujúca osoba sústredí. Klesaním pozornosti sa film/animácia zasekáva, obrazovka vybledne alebo sa zmenšuje.  

 

Týmto spôsobom vlastne trénujeme náš mentálny výkon a flexibilitu, ako aj svaly v posilňovni. Aj v dospelosti sa náš mozog dokáže zmeniť tým, že sa naučí niečo nové, nazývame to plasticita.

 

Hlavné oblasti využitia

 

 • Hyperaktivita a porucha pozornosti
 • Porucha učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
 • Poruchy správania
 • Poruchy autistického spektra
 • Úzkosť
 • Depresia
 • Poruchy spánku
 • Stres
 • Tiky
 • Zajakávanie
 • Zvýšenie výkonu (škola, šport)
 • Rehabilitácia po poškodení mozgu

 

Na dosiahnutie trvalej zmeny je v priemere potrebných 20 až 40 sedení. Stretnutia trvajú 20 až 40 minút.


AIT / FST sluchový tréning

AIT/FST (Filtered Sound Tréning) je metóda, ktorá jednotlivcovi účinne pomáha vnímať a spracovávať auditívne podnety prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Okrem uvedených, prostredníctvom aplikovania spomenutej metódy, jednotlivec je schopný zvládať problémy, ktoré sa vyskytujú v oblasti správania a pozornosti. Vyššie uvedená technika sa spája s menom Dr. Guy Berarda (francúzsky otorinolaryngológ).

 

Základom uvedenej metódy je počúvanie elektronicky modulovanej hudby počas 10 dní pomocou prístroja PortaFST. Hlavným princípom tréningu je „sluchová gymnastika“, „masáž“ sluchového mechanizmu. Pri počúvaní elektronicky modulovanej hudby (striedanie nízkych a vysokých frekvencií v hudbe) ucho odpovedá na toto striedanie (prepínací signál) zlepšením funkcie. Pomocou tohto sluchového tréningu dochádza k stimulácii nielen vnútorných svalov a nervov v uchu, ale i celej sluchovej dráhy až po príslušné mozgové centrá.

 

Ťažkosť vnímania reči u jednotlivca vedie k problému s učením, čítaním, pravopisom, formulovaním viet, alebo k problému, ktorý súvisí s učením sa cudzích jazykov.  U menších detí je bežné, že hlásky nedokážu vysloviť zrozumiteľne, a ich reč sa nezlepšuje ani napriek spolupráci s logopédom.

 

Ako aj u detí, tak aj u dospelých je častým problémom byť súčasťou veľkej spoločnosti, nakoľko ich príliš hlasné zvuky v spomenutej spoločnosti rušia, dôsledkom čoho sa stiahnu do seba, vyhýbajú sa spoločnosti a upútajú na seba pozornosť so svojím správaním. V tomto prípade sluchový orgán nie je narušený, skôr naopak, dobre funguje, avšak spomenutí jednotlivci započujú aj tie zvuky, ktoré iní možno nie. Tomu sa hovorí „sluchová hypersenzitivita”. Pod týmto pojmom rozumieme, že jednotlivci z viacerých, pre nich možno zbytočných zvukových podnetov musia vybrať tie, na ktoré sa majú sústrediť, avšak táto činnosť je pre nich zložitá, úroveň ich pozornosti náhle klesá, pretože nervový systém je vyčerpaný. U menších detí máme tendenciu sledovať aj strach z vyššie uvedených hlukov z vonkajšieho prostredia, čo môže viesť k pocitu úzkosti. 

 

Tieto problémy sa sami od seba nevyriešia!

 

AIT/FST sa odporúča pre Vaše dieťa:

 • ak má ťažkosti s dodržiavaním slovných pokynov, ak reaguje na slovné pokyny  oneskorene
 • ak má ťažkosti s vyjadrovaním, jeho reč je gramaticky nesprávna
 • pri ťažkosti v oblasti porozumenia reči, ak má problémy s artikuláciou aj napriek dlhodobej spolupráci s logopédom
 • ak má ťažkosti naučiť sa básničky, riekanky, piesne
 • ak má problémy s čítaním a pravopisom, respektíve, ak sa uvedené schopnosti rozvíjajú pomaly
 • ak je náchylné na zápal stredného ucha
 • pri oneskorenom vývine reči
 • ak jeho pozornosť odvádza aj ten najmenší hluk
 • ak ho auditívne podnety (zvuk, hluk apod.) z každodenného života vyrušujú, prežíva strach, zatvára uši
 • ak má problémy s pohybom, ťažko udržuje rovnováhu
 • ak svoje správanie pri únave, v hlučnom prostredí, alebo v dave ťažko ovláda
 • ak prežíva ťažkosti v oblasti pozornosti a správania (ADHD, ADD)
 • ak sú prítomné diagnózy, ako je Autizmus a Downov syndróm

 

Výsledkom aplikovania AIT/FST metódy sú:

 

 • porozumenie a vnímanie reči sa zlepšuje, z čoho vyplýva, že dieťa reaguje rýchlejšie
 • zlepšuje sa verbálna pamäť, pravopis a čítanie
 • metóda má priaznivý vplyv na rozvíjanie reči
 • dieťa prostredníctvom absolvovania tejto metódy presnejšie vníma hlásky, čo vedie k tomu, že jeho artikulácia sa taktiež zlepšuje
 • znižuje sa sluchová hypersenzitivita
 • hluky, zvuky z vonkajšieho prostredia, ktoré pozornosť dieťaťa odvádzali, ho menej rušia
 • príliš hlasná reč a veľa reči ho menej rušia
 • jeho pozornosť sa zlepšuje, je odolnejšie voči záťaži, prežíva viac úspechov
 • jeho rovnováha sa zlepšuje, činnosti, ako je hojdanie a točenie znáša lepšie, z čoho vyplýva, že jeho koordinácia pohybov sa taktiež zlepšuje
 • dieťa vo svojom živote prežíva pohodu, zlepšuje sa jeho správanie, je vytrvalé a stáva sa kooperatívnejším