Rozvíjanie dieťaťa v predškolskom veku je mimoriadne dôležité, pretože z hľadiska vývoja reči, je vek od 3 do 6 rokov, najsenzitívnejším obdobím. V tomto veku sa najintenzívnejšie rozvíja reč dieťaťa, pričom je zjavný aj jeho rázny vývoj v mentálnej a psychickej rovine. Popri špeciálnopedagogickej a liečebnopedagogickej pomoci sa snažíme aj o podporu integrácie dieťaťa do kolektívu, ako aj o konzultáciu s rodičmi na témy viažuce sa k rozvoju dieťaťa.
Deti v školskom veku (6 – 18 rokov)
Podmienkou nadobudnutia stále väčšieho množstva vedomostí v školskom veku je schopnosť tvorenia pojmov.
Kľúčovou súčasťou rozvoja je predchádzanie vzniku porúch učenia, pozornosti a správania, ako aj včasné rozoznanie a riešenie vzniknutých problémov.
Kladieme veľký dôraz na:
rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, rovnováha)
rozvoj poznávacích funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, učenie, funkcie myslenia),
rozvoj reči (fonematické uvedomovanie, porozumenie reči, používanie reči),
výchovu k samostatnosti, rozvoj sociálnych schopností,
prevenciu a terapiu porúch učenia, správania a pozornosti.