Konduktívna pedagogika založená na Petőovej metóde

Je to komplexná pedagogická metóda vypracovaná Andrásom Petőm, ktorá slúži predovšetkým na rozvíjanie osôb s poškodením centrálnej nervovej sústavy. Naučíme základné pohyby a pohyby zamerané na zmenu polohy a priestorovú orientáciu, manipulačné zručnosti a činnosti, ktoré sú z hľadiska sebestačnosti a celistvosti života nevyhnutné. Počas poskytovania starostlivosti poskytneme aj vzor pre každodenné rozvíjanie v domácom prostredí. 


Plánovaný senzomotorický tréning (TSMT I.)

TSMT je terapia založená na senzomotorickom teste, pomocou ktorej zistíme, či za príznakmi stojí nezrelosť nervovej sústavy alebo sú psychického pôvodu. Pomocou testu sa dá v percentách vyčísliť a tak presne zistiť zrelosť jednotlivých oblastí (nervového systému, oblasť motoriky, vnímanie telesnej schémy, taktilnej oblasti, vnímanie rytmu, rovnováhy, atď.) vďaka čomu vieme presne nastaviť stimulačnú senzomotorickú terapiu.
Terapiu používame najmä u detí s oneskoreným vývinom reči a/alebo motoriky, u detí s poruchami autistického spektra, s poruchami správania, a u detí s ADHD.


Delacatoova metóda (Kulcsárovej pohybová terapia)

Podľa Delacatoa je vývin motoriky úzko spätý so zrením nervovej sústavy. Keď je vývin motoriky narušený alebo sa jednotlivé pohybové zručnosti “nenacvičia“ dostatočne, súvisiace senzorické a riadiace centrá sa nevyvíjajú adekvátne. Nedostatočné fungovanie niektorých oblastí mozgu vedie k ťažkostiam v učení, alebo k problémom a poruchám správania, nakoľko pohyb je kľúčovým faktorom pre správne fungovanie nervových dráh a vývin mozgových oblastí. Metóda vypracovaná Delacatoom a jeho tímom umožňuje deťom, aby na  úrovni pohybovej aktivity znova zažili predchádzajúce obdobia svojho života. 


Liečebno – špecialnopedagogická rozvojová činnosť

Rozvíjanie dieťaťa v predškolskom veku je mimoriadne dôležité, pretože z hľadiska vývoja reči, je vek od 3 do 6 rokov, najsenzitívnejším obdobím. V tomto veku sa najintenzívnejšie rozvíja reč dieťaťa, pričom je zjavný aj jeho rázny vývoj v mentálnej a psychickej rovine. Popri špeciálnopedagogickej a liečebnopedagogickej pomoci sa snažíme aj o podporu integrácie dieťaťa do kolektívu, ako aj o konzultáciu s rodičmi na témy viažuce sa k rozvoju dieťaťa.
Deti v školskom veku (6 – 18 rokov)
Podmienkou nadobudnutia stále väčšieho množstva vedomostí v školskom veku je schopnosť tvorenia pojmov.
Kľúčovou súčasťou rozvoja je predchádzanie vzniku porúch učenia, pozornosti a správania, ako aj včasné rozoznanie a riešenie vzniknutých problémov.
Kladieme veľký dôraz na:
- rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, rovnováha)
- rozvoj poznávacích funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, učenie, funkcie myslenia),
- rozvoj reči (fonematické uvedomovanie, porozumenie reči, používanie reči),
- výchovu k samostatnosti, rozvoj sociálnych schopností,
- prevenciu a terapiu porúch učenia, správania a pozornosti.


Konzultácia s rodičmi

Služby v oblasti výchovného poradenstva využívajú rodičia v prípade, že u svojho dieťaťa zistia nejakú odchýľku vo vývine (emočnú, či odchýľku v správaní, v učení, v motorickom vývine...). V takýchto prípadoch majú rodičia možnosť na jednorazové alebo opakujúce sa konzultácie s odborníkom, počas ktorých problém dôkladne analyzujú. Odborník získa komplexný náhľad do života dieťaťa, do jeho rodinného zázemia a správania. Odborník a rodič spoločne určia cieľ rozvojovej činnosti, následne je rodič oboznámený s priebehom rozvojových aktivít. 


Psychologická starostlivosť

Hlavným cieľom psychologickej starostlivosti je zabezpečenie zdravého duševného vývinu dieťaťa a efektívna podpora rozvoja nadaných detí. V rámci psychologickej starostlivosti poskytujeme pomoc pri problémoch so socializáciou. V dnešnej uponáhľanej dobe sa u viacerých detí môžu objaviť príznaky úzkosti,a nízkej sebadôvery. Pre detí je zlosť/hnev neznámym pocitom, a môžu sa cítiť voči týmto pocitom bezmocne a nevedia sa s nimi vyrovnať alebo reagovať na ne. Počas psychologickej starostlivosti zmapujeme východiskový bod týchto pre deti neznámych pocitov, pričom rozvíjame aj emocionálnu inteligenciu.  Usilujeme sa o to, aby si dieťa osvojilo túto metódu a aby sa ju naučilo aplikovať v každodenných situáciách.


Pomoc/Služby pre rodičov

Každého rodiča a každú rodinu zasiahne, ak ich dieťa bojuje s ťažkosťami, alebo s nejakou poruchou.
V rámci pomoci pre rodičov vysvetlia naši odborníci dôvody a priebeh danej poruchy, objasnia možnosti rozvojových činností alebo terapie, aj predpokladaný výhľad do budúcna. Pre rodiča je dieťa najväčším pokladom, preto občas aj rodič potrebuje pomocnú ruku, ktorá ho podporí a ktorá mu pomôže prekonať ťažké obdobia. Naši odborníci poskytujú pomoc deťom a celej rodine v prekonaní ťažkých životných situácií.
Hľadáte odpoveď na Vaše otázky?
- odpovedať na otázky vyplývajúce zo starostlivosti o dieťa a jeho výchovy, ( spánok, výživa,       udržiavanie čistoty, poruchy správania,
- podpora rodičov a rodín detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (posilnenie vzťahu     rodič - dieťa, manželských a súrodeneckých vzťahov)
- spracovanie ťažkých životných situácií (aplikácia stratégií zvládania)
- zvýšenie sebavedomia rodičov
- výučba sebapresadzovania a techník riadenia konfliktov


NEUROFEEDBACK TERAPIA

Neurofeedback, inými slovami biofeedback EEG, je druh spätnej väzby o fungovaní nášho mozgu. Tento prístup používame, keď psychologický alebo neurologický problém spôsobujú funkčné odchýlky v mozgových vlnách. Počas sedení elektródy zaznamenávajú na príslušných miestach vlasovej pokožky signály EEG, ktoré spracováva počítač. Klient pozerá animáciu alebo film na monitore. Počítač má funkciu „zrkadla“ pred mozgom, ktorý posilňuje signály na „správne“ mozgové vlny (hudba, odmeny, zvuk) a upozorňuje na „nesprávne“ vlny (zastavenie animácie, varovný tón).

Hyperaktivita a porucha pozornosti
Porucha učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
Poruchy správania
Poruchy autistického spektra
Úzkosť poruchy spánku, stres, tiky, koktanie
Zvýšenie výkonu (škola, šport)