Az iskoláskorú gyermekeknél az egyre bővülő ismeretek megszerzésének feltétele a fogalomalkotás, s ez szintén az anyanyelven a legegyszerűbb. Az iskoláskorú gyermekek esetében is nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás- (nagymozgás és finommozgás), a megismerő képességek (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók), valamint a beszéd (beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat) fejlesztésére. Nem kevésbé fontos része munkánknak az önállóságra nevelés, a szociális képességek fejlesztése normál fejlődésmenetű, sajátos nevelési igényű (értelmi elmaradás, tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, diszartria, diszortográfia, figyelem- és magatartási zavarok, autizmus spektrum zavar) vagy akár tehetséges gyermekek esetében is. A fejlesztés kulcsfontosságú része ezen zavarok megelőzése, illetve a már kialakult problémák korai felismerése és kezelése. A foglalkozások kiscsoportos (legfeljebb 4 fő) keretek közt zajlanak, így a gyógypedagógiai segítségnyújtás mellett törekszünk a gyermekek közösséghez történő  hozzászoktatásának támogatására és a fejlesztésekhez kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre. Az iskoláskorú gyermekeknél a kisiskoláskori tanulási zavarok pszichés okainak feltárása, az ép értelem és ép érzékszervek mellett a képességeinél gyengébben teljesítő gyerekek felzárkóztatása a fejlesztő foglalkozáson is megvalósul.


Komplex képességfejlesztés

Komplex képességfejlesztés 6-12 éves gyermekeknek

(max. 4 fő)

A foglalkozások során, heti egy vagy két alkalommal az iskolához szükséges funkciók, részképességek erősítése kerül előtérbe. A fejlesztő játékok, feladatok célja a tanulási zavarok megelőzése, valamint a már kialakult tanulási-, figyelem- és magatartászavarok korai felismerése és terápiája. Játékos feladatok segítségével történik a mozgás- (nagy- és finommozgások), testséma-, téri tájékozódás-, észlelés, verbális és szociális képességek, figyelem és emlékezet, a logikus- és problémamegoldó gondolkodás, valamint a tanulási képességek  fejlesztése, megfelelő tanulási technikák, stratégiák alkalmazása. Minden foglalkozás után egyénre szabott, könnyen kivitelezhető játékos házi feladatot kapnak a gyermekek, melynek otthoni elvégzése nagymértékben növeli a fejlesztés hatékonyságát. A fejlesztés súlypontja a csoport összetételétől függően változik:

  1. Diszlexia, diszgráfia reedukációs foglalkozás
  2. Diszkalkúlia terápia
  3. Komplex képességfejlesztés normál fejlődésmenetű és tehetséges gyermekek részére

Időtartam: 50 perc foglalkozás + 10 perc szülői konzultáció.


Okosító csoportos mozgásóra

Okosító csoportos mozgásóra 4 - 10 éves gyermekeknek

(max. 8 fő)

Hogyan lesz a bukfencezésből folyékony olvasás? A tanulási nehézségek prevenciójában és terápiájában elengedhetetlen alap a mozgásfejlesztés, mivel az idegrendszer a mozgáson és az egyensúlyi rendszeren keresztül szerveződik. A mozgásfejlődés egyes szakaszai (fejemelés, fordulás, kúszás-mászás, önálló ülés, állás, járás) egymásra épülő rendszerek, melyek megfelelő fejlődésének eredménye egy hatékonyan működő, az információkat gyorsan és jól feldolgozó idegrendszer. Ez a tanulási képességek alappillére. Azok a gyermekek, akiknél ez a folyamat a megszokottnál jóval lassabban vagy gyorsabban megy végbe, vagy az egyes szakaszokat átugorják, felcserélik, potenciálisan veszélyeztetettek a később kialakuló tanulási problémák szempontjából. A mozgáson keresztül az idegrendszer bepótolja azokat a hiányosságokat, amelyek a korai életszakaszban keletkeztek, vagyis a mozgásórák elsődleges célja nem az izomzat fejlesztése, hanem a kialakulatlan vagy nem megfelelően működő idegrendszeri kapcsolatok javítása, újak kialakítása. Ide azokat a gyermekeket várjuk, akik mozgása, térérzékelése, egyensúlyérzékelése és finommozgásai még nem optimálisak vagy mozgásigényük nagyobb az átlagosnál.

Időtartam: 45 perc