Podmienkou nadobudnutia stále väčšieho množstva vedomostí v školskom veku je schopnosť tvorenia pojmov.
Kľúčovou súčasťou rozvoja je predchádzanie vzniku porúch učenia, pozornosti a správania, ako aj včasné rozoznanie a riešenie vzniknutých problémov.
Kladieme veľký dôraz na:
rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, rovnováha)
rozvoj poznávacích funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, učenie, funkcie myslenia),
rozvoj reči (fonematické uvedomovanie, porozumenie reči, používanie reči),
výchovu k samostatnosti, rozvoj sociálnych schopností,
prevenciu a terapiu porúch učenia, správania a pozornosti.