Dojčatá, batoľatá (0-3 rokov)

Ponúkame komplexné aktivity v hravej forme už od novorodeneckého veku, ktoré sa zameriavajú na rozvoj pohybových a kognitívnych schopností, ako aj komplexný rozvoj sebestatočnosti. Obzvlášť veľký dôraz kladieme na rozvoj manipulačných a herných zručností, na včasný rozvoj reči, na rozvíjanie telesnej schémy a na rozširovanie všeobecných vedomostí dieťaťa.

 

Počas vývinu detí je mimoriadne dôležité, aby sme pre nich zabezpečili prostredie bohaté na podnety a impulzy, v ktorom sa ich schopnosti môžu rozvíjať vyvážene v zmysle emocionálneho, duševného, fyzického i spoločenského rozvoja.


Deti predškolského veku/Škôlkari (3 – 7 rokov)

Rozvíjanie dieťaťa v predškolskom veku je mimoriadne dôležité, pretože z hľadiska vývoja reči, je vek od 3 do 6 rokov, najsenzitívnejším obdobím. V tomto veku sa najintenzívnejšie rozvíja reč dieťaťa, pričom je zjavný aj jeho rázny vývoj v mentálnej a psychickej rovine. Popri špeciálnopedagogickej a liečebnopedagogickej pomoci sa snažíme aj o podporu integrácie dieťaťa do kolektívu, ako aj o konzultáciu s rodičmi na témy viažuce sa k rozvoju dieťaťa.
Kladieme veľký dôraz na:
- rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, rovnováha)
- rozvoj poznávacích funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, učenie, funkcie myslenia),
- rozvoj reči (fonematické uvedomovanie, porozumenie reči, používanie reči),
- výchovu k samostatnosti, rozvoj sociálnych schopností,
- prevenciu a terapiu porúch učenia, správania a pozornosti.


Deti v školskom veku (6 – 18 rokov)

Podmienkou nadobudnutia stále väčšieho množstva vedomostí v školskom veku je schopnosť tvorenia pojmov.
Kľúčovou súčasťou rozvoja je predchádzanie vzniku porúch učenia, pozornosti a správania, ako aj včasné rozoznanie a riešenie vzniknutých problémov.
Kladieme veľký dôraz na:
- rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, rovnováha)
- rozvoj poznávacích funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, učenie, funkcie myslenia),
- rozvoj reči (fonematické uvedomovanie, porozumenie reči, používanie reči),
- výchovu k samostatnosti, rozvoj sociálnych schopností,
- prevenciu a terapiu porúch učenia, správania a pozornosti.


Dospelí
Rodičia
Na základe príznakov